ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021»

 

 1. Η δαπάνη για το κόστος των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων, η δαπάνη του συμβούλου έργου, η

αμοιβή για την έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας, καθώς και τυχόν λοιπές δαπάνες μελετών,

καλύπτονται σε ποσοστό 100% από το Πρόγραμμα.

 

 1. Τα έργα των Ωφελούμενων (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) θα πρέπει να ολοκληρώνονται σε

διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής. Εντός των

πρώτων έξη (6) μηνών του άνω διαστήματος, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον το

εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) των επιλέξιμων εργασιών βάσει επιλέξιμου προϋπολογισμού.

 

 1. Επισημαίνεται ότι, λόγω των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων των στοιχείων κατοικίας που

 καταχωρούνται στην αίτηση με τα αντίστοιχα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην φορολογική αρχή,

είναι απαραίτητο στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του ενοίκου (Ε1), εάν υπάρχει

μίσθωση/δωρεάν παραχώρηση της κύριας κατοικίας και στην αναλυτική κατάσταση για τα

μισθώματα ακίνητης περιουσίας (Ε2), καθώς και στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) να

εμπεριέχεται πλήρως και ορθά ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου.

 

4.

Πίνακας 2.2.2 Επιχορήγηση

      Ποσοστό Επιχορήγησης Ποσοστό Επιχορήγησης
Ατομικό Εισόδημα (€) Οικογενειακό
Εισόδημα (€)
Ιδιοκατοίκηση από τον
αιτούντα
Δωρεάν Παραχώρηση σε έτερο
Πρόσωπο / Ενοικίαση
1 ≤5.000 ≤10.000 75% 65%
2 >5.000 – 10.000 >10.000 – 20.000 70% 60%
3 >10.000 – 20.000 >20.000 – 30.000 55% 45%
4 >20.000 – 30.000 >30.000 – 40.000 45% 40%
5 >30.000 >40.000 40% 40%
 1. Για όλους τους τύπους αίτησης (μεμονωμένων διαμερισμάτων, μονοκατοικιών,

πολυκατοικιών), υποχρεωτική αναβάθμιση κατά τουλάχιστον τρεις (3) ενεργειακές κατηγορίες, σε

σχέση με την κατάταξη στο Α’ ΠΕΑ, ώστε να εξασφαλίζεται Εξοικονόμηση Πρωτογενούς Ενέργειας σε

ποσοστό άνω του 30%.

 

 1. Οι παρεμβάσεις που δύναται να είναι επιλέξιμες ανά τύπο κατοικίας-αίτησης περιλαμβάνουν

παρεμβάσεις σε κουφώματα/συστήματα σκίασης/αερισμού, θερμομόνωση, συστήματα θέρμανσης

ψύξης, συστήματα ζεστού νερού χρήσης, συσκευές διαχείρισης ενέργειας (smart home) και

αναβάθμιση φωτισμού.

 

 1. είναι επιλέξιμη η αντικατάσταση εξώπορτας σε μονοκατοικία/πολυκατοικία, και η αντικατάσταση

κουφωμάτων κλιμακοστασίου και φωταγωγού, σε πολυκατοικία. Επισημαίνεται ότι στην κατηγορία

αυτή δεν συμπεριλαμβάνονται τα «ανοίγματα» προς εσωτερικούς χώρους του κτηρίου,

θερμαινόμενους ή μη (π.χ. πόρτα διαμερίσματος).

 

 1. Σημειώνεται ότι επιλέξιμα είναι τα κουφώματα των οποίων οι εμφανείς πλευρές των διατομών να

ταξινομούνται έως και την κλάση ακαυστότητας E σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13501-1.

Επισημαίνεται ότι για τον υπολογισμό του κριτηρίου Κ1 (βλ. κεφ.5.6), το κόστος των παρεμβάσεων

1.Α1 και 1.Α2 θα πολλαπλασιάζεται με το 0.40 καθότι το αλουμίνιο χαρακτηρίζεται ως άκαυστο

υλικό, σύμφωνα με τον Πίνακα Δ4 του Παραρτήματος Δ του κανονισμού πυροπροστασίας κτιρίων

(Π.Δ. 41/2018, ΦΕΚ 80/Α/7-5- 2018).

 

 1. Για όσες επιλέξιμες κατοικίες δεν υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα ΖΝΧ με χρήση ΑΠΕ,

είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση ηλιακού συστήματος για την παροχή ΖΝΧ

 

 1. Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων με ΦΠΑ ανά αίτηση Ωφελούμενου (για

μονοκατοικία/μεμονωμένο διαμέρισμα/διαμέρισμα ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία), δεν μπορεί

να υπερβαίνει:

α) το γινόμενο του 1,0 € επί το σύνολο της εκτιμώμενης ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς

ενέργειας (kWh) όπως προκύπτει από το Α΄ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης,

β) το γινόμενο του 200 € επί την επιφάνεια κυρίων χώρων όπως αυτή προκύπτει από το έντυπο Ε9,

γ) τις 28.000 € για μονοκατοικία/μεμονωμένο διαμέρισμα/διαμέρισμα ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία.

 

 

 1. Μία αίτηση εμπίπτει σε αυτή την ειδική κατηγορία αν ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας, ή η

σύζυγος υπόχρεου και τα εξαρτώμενα τέκνα, διαθέτουν αναπηρία σε βαθμό τουλάχιστον 67% όπως

προκύπτει από την «Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας» που εκδίδεται από το

Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας.

 

 1. Πίνακας 5.6.1 Κριτήρια και βαρύτητα ως προς την προτεραιοποίηση των αιτήσεων
Α/ Α Κριτήριο Βαρύτητα
Συντελεστών
Ανώτατο
βαθμολογούμε
νο όριο
κριτηρίου
Κατώτατο
βαθμολογούμε
νο όριο
κριτηρίου
K1 Ανηγμένο κόστος
εξοικονόμησης ενέργειας*
50% 0,200 1,000
K2 Εισόδημα (€)/μέλος
οικογένειας
14% 1.000(€)/άτομο οικογένειας 30.000(€)/άτομο οικογένειας
K3 Βαθμοημέρες 7% 1,4069 0,2180
K4 Ενεργειακή κλάση, βάσει
Α’ ΠΕΑ
5% Η Γ
K5 Παλαιότητα κατασκευής 3% Προ του 1955 2011
K6 Μονογονεϊκή Οικογένεια 7% σταθερό
K7 ΑμεΑ** 7% σταθερό
K8 Πολύτεκνοι*** 7% σταθερό
Μέγιστο ποσοστό βαρύτητας
συντελεστών
100%

.

Για οποιαδήποτε απορία επικοινωνήστε μαζί μας .